Konkursy bieżące

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA 

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 771.),  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285)

ogłasza w dniu 28.09.2022 konkurs i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia  na świadczenia zdrowotne w zakresie : Świadczenia wykonywane przez Lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

czas trwania umowy: od 01.11.2022 roku do dnia 31.10.2025 roku

Informacje o warunkach konkursu dostępne są na stronie internetowej: bip.mediksa.pl , mediksa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ MEDiKSA.

Termin składania ofert: 12.10.2022 r. do godziny 14:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14.10.2022 r. o godzinie 12:00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.10.2022r.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do przedłużenia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1. i 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285).

ZAŁĄCZNIKI

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA 

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 771.),  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285)

ogłasza w dniu 28.09.2022 konkurs i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia  na świadczenia zdrowotne w zakresie : świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia

czas trwania umowy: od 01.11.2022 roku do dnia 31.10.2025 roku

Informacje o warunkach konkursu dostępne są na stronie internetowej: bip.mediksa.pl , mediksa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ MEDiKSA.

Termin składania ofert: 12.10.2022 r. do godziny 14:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14.10.2022 r. o godzinie 9:00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.10.2022r.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do przedłużenia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1. i 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285).

ZAŁĄCZNIKI

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA 

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 771.),  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285)

ogłasza w dniu 28.09.2022 konkurs i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia  na świadczenia zdrowotne w zakresie badań USG:

1.  diagnostyki narządu rodnego ( ginekologicznych i endovaginalnych)

2.  diagnostyki ciąży

3.  diagnostyki w POZ

4.  diagnostyki gruczołu piersiowego

i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

czas trwania umowy: od 01.11.2022 roku do dnia 31.10.2025 roku

Informacje o warunkach konkursu dostępne są na stronie internetowej: bip.mediksa.pl , mediksa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ MEDiKSA.

Termin składania ofert: 12.10.2022 r. do godziny 14:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14.10.2022 r. o godzinie 10:00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.10.2022r.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do przedłużenia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1. i 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285).

ZAŁĄCZNIKI