Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA
95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 771.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285)

ogłasza w dniu 06.03.2023 konkurs i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań USG:
1. diagnostyki narządu rodnego ( ginekologicznych i endovaginalnych)
2. diagnostyki ciąży
3. diagnostyki gruczołu piersiowego
i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
czas trwania umowy: od 01.04.2023 roku do dnia 31.03.2026 roku

Informacje o warunkach konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mediksa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ MEDiKSA.
Termin składania ofert: 20.03.2023r. do godziny 14:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.03.2023r. o godzinie 12:00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.03.2023r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do przedłużenia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1. i 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 2561)

ZAŁĄCZNIKI

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 06 marzec 2023 19:53 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 19:54 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. środa, 31 maj 2023 19:12 Tomasz Klajnert